آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران (29)

 

  29 – اطلاعات و آمار غلط به منزله « خشت اوٌل » - برنامه ریزی صحیح ، و به خصوص آمایش سرزمین به صورت علمی و منطقی ، قبل از هر چیز نیاز به آمار و اطلاعات ، باز هم صحیح و علمی ، و به ویژه نقشه های جغرافیائی مرتبط با آمایش سرزمین دارند که این امر توسط خارجیان ، خارج رفتگان و در دهه های 1320 و 1330 توسط مشاوران خارجی ، که از برخی از کشورها به ایران می آمده اند به مسؤولان ایرانی تذکر داده می شده است .

توجٌه به آمار حتی قبل از سال 1300 و حکومت پهلوی در ایران وجود داشته است... و به تدریج به آن توجٌه شده است تا در سال 1344 که مرکز آمار ایران به عنوان سازمانی وابسته به سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد و به این ترتیب نقش آن در امور برنامه و بودجه کشور پر رنگ تر گردید .

امٌا متاسفانه انتخاب رؤسای آن به تدریج از پایگاهی تخصصی به پایگاهی کاملا" سیاسی متمایل شد ، و در سال 1355 که نگارنده این سطور پس از سرشماری عمومی 1355 توسط مرکز آمار ایران ( به ریاست فیروز توفیق ، از وابستگان به دربار ؟... ) چند روستا ی کاشان و یک محلٌه یزد را مورد سرشماری مجدد ( در محلٌه ای از یزد به کمک دانشجویان ایرانگرد دانشگاه تهران ، و در روستاهای کاشان رسما" توسط امکانات مرکز تحقیقات کویری و بیابانی ایران  ) قرار داد متوجٌه شد که برخی از روستاهای دوردست به هیچ وجه موردسرشماری قرار نگرفته اند ، اکثر قریب به اتفاق روستاهای جنوب و جنوب غرب کویر مرکزی ایران مورد کم شماری قرار داشتند و حتٌی در بخشی ازمحلٌه مصلٌی عتیق یزد فقط دوسوٌم جمعیٌت حقیقی مورد سرشماری قرار گرفته بود .

طبیعی است که آمار و اطلاعات غلط به برنامه ریزی و تدوین بودجه غلط منتهی می گردد .

امٌا نقشه برداری و نقشه کشی در آن دوران صورتی اینچنین غیر متخصصانه و  اسفناک ندا شت

به نوشته ای :

« طی دوران برنامه 7ساله اول( 1327 تا1334) دایره ای به نام بنگاه مهندسی درسازمان برنامه وقت تشکیل گردید که انجام امور نقشه‌برداری نیز بخشی از فعالیت‌های این بنگاه بود. از سال 1330 به بعد مهندسان مشاور خارجی برای اجرا و مشاوره پروژه‌های مختلف در کشور حضور داشتند که بابت هزینه عملیات نقشه‌برداری مبالغ زیادی دریافت می‌نمودند. طی این سالها گروهی از کارشناسان سازمان برنامه (از جمله مهندس حامی، مهندس خان بابا ایروانی و... باهمکاری سرهنگ نوتاش) به فکر تاسیس سازمانی افتادند که بتواند پاسخگوی نیازهای نقشه‌برداری درسطح کشور باشد. با پیگیریهای انجام گرفته درتاریخ هفتم خرداد 1332به منظور تهیه نقشه کل کشور و تطبیق عملیات نقشه‌بــرداری کــه بـوسیلــه کلیه موسسات و دوایر دولتی در تمام کشور صورت می گرفت دولت وقت اقدام به تصویب قانون سازمان نقشه‌برداری کشور زیر نظر سازمان برنامه وقت نمود. »

اگر تقریبا" آمارهای قبل از انقلاب و به خصوص نتایج سرشماری 1355 چندان قابل اعتماد نبودند نقشه های آن دوران تا حدودی قابل استفاده می نمودند .

 

/ 0 نظر / 30 بازدید