تاسیس وتحول سازمانهای(مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)درایران (23)

برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی دولت مرتضی بیات

(4 / 9 / 1323 * 12 / 2 / 1324 )
 در جلسه 13 / 9 / 1323 مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.


برنامه :
۱ - تشیید روابط دوستی با دول متحاربه و تعقیب همکاری کامل با متفقین ایران طبق پیمان سه‌گانه و اعلامیه ملل متحده مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲.
۲ - توجه کامل به حفظ امنیت در کشور به وسیله مراقبت در اجرای قوانین و تقویت قوای تأمینیه.
۳ - سعی در بهبود زندگی مادی و معنوی عامه مردم به وسیله پایین آوردن هزینه زندگی و تهیه و اجرای نقشه چندساله برای بهداشت عمومی و فراهم‌کردن موجبات اصلاح مدارس و اجرای قانونی آموزش و پرورش اجباری و همچنین گذراندن قانون کار به منظور تکمیل آسایش و رفاه کارگران.
۴ - تجدید نظر در قانون انتخابات و تهیه لوایح به منظور اصلاح و تثبیت سازمان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و اقدامات در ترفیه حال کارمندان دولت‌و تقویت حس وظیفه‌شناسی و انضباط کامل به وسیله اجرای اصل پاداش و بازخواست.
۵ - تهیه مقدمات تبدیل تدریجی وضع فعلی به وضع عادی بعد از جنگ به وسیله طرح نقشه‌های اقتصادی و کشاورزی برای اصلاح امور آبیاری و‌سدسازی و بهبود حال کشاورزان و همچنین تهیه کار برای کسانی که ممکن است بیکار شوند.
توجه : آغاز نقشه های اقتصادی ؟
کاربرد اصطلاح نقشه های اقتصادی ( که البته تا به آن روز بدون آنکه در برنامه مصوب مجلس آمده باشند وجود داشته اند ؛ امٌا اولا" در اینجا صرفا" به معنی پروگرام ها یا برنامه های عملیاتی نیستند ؛ ثانیا" می توانند تحت تاثیر بند نخست برنامه دولت ، حاصل توصیه های سازمان ملل متحد بوده باشند ؛ ثالثا" مرحله ای نسبتا" قانونی رادر برنامه ریزی ایران طی می کنند ) .
13 آذر 1323 تقریبا" 70 سال قبل به سهم خود سرآغازی در برنامه ریزی ایران محسوب می شود ؛ و آنهم در دولت نخست وزیری که به مخالفت با استبداد رضا شاهی شهره بوده است ؛ و آنچنان تحت اتهامات متداول در آن زمان مبنی بر انگلوفیل بودن یا روسگرا بودن قرار نداشته است .

/ 0 نظر / 8 بازدید