تاسیس و تحول سازمانهای جدید (مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)در ایران(14)

 

برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی دولت محمدعلی فروغی

(6 / 6 / 1320 * 18 / 12 / 1320 )
۱ - در سیاست خارجی دولت با رعایت کامل مصالح کشور مقتضی می‌داند با دولتهایی که منافع ایران با منافع آنها ارتباط تام دارد همکاری نزدیک‌داشته باشد.
۲ - اصلاح و رفع نقص‌های قوانین دادگستری برای تکمیل امنیت قضایی و نیز تجدید نظر در قوانین دیگری که با مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد.
۳ - تجدید نظر در سازمان قوای تأمینیه و تکمیل وسایل امنیت.
۴ - اهتمام مخصوص در تأمین خواربار لازم برای کشور.
۵ - تجدید نظر در قوانین استخدام کارمندان دولت.
۶ - اصلاحات در امور اقتصادی و مالی کشور از قبیل تعدیل مالیاتها برای تخفیف تحمیلات مالیاتی و جلوگیری از هزینه‌هایی که مقتضای اوضاع کنونی‌کشور نیست در موقع تهیه بودجه سال آینده تجدید نظر در مقررات بازرگانی و الغاء انحصارهای غیر ضروری که تاکنون ملغی نشده است. و اهتمام در‌پایین آوردن هزینه زندگی عمومی.
۷ - توجه مخصوص به پیشرفت کار کشاورزی و بهبود زندگی کشاورزان و توسعه امور آبیاری منع تدریجی کشت و استعمال تریاک تجدید نظر در‌قوانین عمران و اجرای برنامه کشاورزی.
۸ - ترقی و تکمیل صنایع به قدر امکان با تمایل به این که کارخانه‌ها به دست افراد و شرکت‌های غیر دولتی اداره شود و اهتمام در بهبود زندگی کارگران.
۹ - تکمیل راه‌ها و راه‌آهن در حدود استطاعت کشور.
۱۰ - اصلاح قانون تقسیمات کشوری و توجه به این که اهالی در اداره امور محلی خود بیشتر شرکت داشته باشند.
۱۱ - تکمیل و ترقی تأسیسات فرهنگی و اهتمام در اصلاح اخلاق عمومی.
۱۲ - توسعه سازمان بهداری و توجه مخصوص به بهداشت عمومی.
سازمان های مرتبط
قاعدتا" هر وزارتخانه ای مسؤول اجرای برنامه بخش خود بوده است .
وزارت بازرگانی ( که بعضی مدعی شده اند در برهه ای متقاضی برنامه ریزی اقتصادی برای کل کشور بوده است ) و وزارت پیشه و هنر در دوره ی جدید تحت عنوان « وزارت پیشه و هنر و بازرگانی » در یکدیگر ادغام شده اند .
وزارت دارائی به وزارت دکتر مشرف نفیسی ، دارای معاونت اقتصادی شده است که این معاونت می توانسته است :
- جانشینی برای میلسپو باشد
- امور اقتصادی و بنابر این ( نظیر اکثر کشورهای پیشرفته جهان ) برنامه ریزی اقتصادی کشور را بر عهده گیرد .

/ 0 نظر / 30 بازدید