تاسیس سازمانهای جدید(مدیریت)وبرنامه وبودجه(ونظارت)درایران(17)

برنامه دولت دوم علی سهیلی

(28 /11 / 1321 * 27 / 1 / 1323 )
‌این تصمیم در جلسه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌برنامه دولت که بر حسب وظیفه باید به عرض و تصویب مجلس شورای ملی برسد بسیار مختصر است. زیرا که اوضاع و احوال عمومی به طوری‌روشن و احتیاجات و مشکلات به قدری معلوم است که حاجت به شرح و تفصیل نیست اصول وظائف هر دولت وطنخواه همان است که همواره در‌ضمن برنامه دولت‌ها در طول مدت دوره تقنینیه حاضر تقدیم مجلس شورای ملی شده است و مخصوصاً برنامه‌ای که دولت سابق این جانب در ۱۸ ‌اسفند ماه ۱۳۲۰ تقدیم داشت و به تصویب رسید شامل موادیست که اکنون نیز ضرورت تعقیب همان مواد را ایجاب می‌نماید.‌جنگ جهانگیر حوائجی‌برای مملکت ما پیش آورده که از یک سال قبل اصولاً تغییری در آنها حاصل نشده است و اقدام در رفع مشکلاتی که در نتیجه آن حوادث بروز کرده‌اکنون نیز اساس عمل دولت است و مخصوصاً اوضاع خواربار و مضیقه‌ای که از حیث امور معاش تمام افراد کشور را مبتلا ساخته است مستلزم توجه و‌اقدام فوری می‌باشد.
‌بنابراین برنامه خود را در این چهار ماده خلاصه و تقدیم می‌دارد:
۱ - اقدام سریع برای تأمین مواد غذایی که آناً مورد حاجت و نیاز عامه است و ایجاد وسائل مؤثر برای انتظام امر خواربار در سال آینده.
۲ - مجاهده از تنزل دادن هزینه زندگانی و مبارزه با غلاء و گرانی اجناس و اهتمام در تثبیت قیمتها.
۳ - اهتمام در اصلاحات لازم نسبت به مسائل اساسی مانند پیشرفت امور کشاورزی و بهداری و فرهنگ و رفع نواقص قوانین دادگستری و همچنین‌سعی در بهبود زندگانی مستخدمین دولت و کارگران و کشاورزان تأمین رفاهیت آنان با وضع قوانین و مقررات لازم.
۴ - حفظ و تحکیم مناسبات صمیمانه با دول دوست و همسایگان و مخصوصاً همکاری نزدیک با دول متفق ایران و دولت متحده امریکای شمالی و‌تضمین منافع طرفین را رعایت کامل مصالح کشور.
‌یقین دارد در این موقع که اوضاع اقتصادی و معاشی اهل مملکت دچار کمال مضیقه و نهایت شدت است با توجه خاص نمایندگان محترم تمام اهالی‌کشور نیز با دولت کمک و مساعدت خاصی مبذول خواهند نمود که اجراء برنامه فوق عملی شود.
‌و نیز اطمینان دارد که متفقین ما که روابط مستقیم و منافع مشترکشان با دولت ایران روزافزون است برای رفع مشکلات اقتصادی مخصوصاً امر خواربار‌همواره مساعدت سریع مؤثری خواهند نمود
* یک دولت دو ماهه ، که گویا در سهمیه طلبی دولتداری روسها که پایتخت را عملا" در تصرف خود داشته اند ، بیش از دوماه دوام نیاورده و تسلیم شده است .

/ 0 نظر / 14 بازدید