تاسیس وتحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)درایران(19)

برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی دولت محمد ساعد مراغه ای
‌مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۲۳

الف - در سیاست خارجی:
‌همکاری کامل با متحدین خود بر اساس رعایت حقوق و منافع متقابل و تحکیم روابط دوستانه با دولتهای دوست و همسایه
ب - در سیاست داخلی:
۱ - استقرار امنیت عمومی و قضایی به وسیله تأمین اجرای کامل قانون در تمام شئون کشور و جهد در این که قانون در سراسر کشور اجرا تا عموم افراد‌کشور از عدالت واقعی برخوردار و آسایش عمومی برقرار شود.
۲ - تهیه وسایل تأمین خواربار و حوائج ضروری مردم و سعی در تعدیل قیمتها.
۳ - تأمین حداقل مایحتاج زندگانی برای افراد کارگر و برزگر از حیث غذا و لباس و مسکن و بهداشت و تعلیمات مربوط به مشاغل هر یک از طبقات‌مذکور.
۴ - تجدید نظر در قانون تقسیمات کشور و شهرداریها و اصلاح تشکیلات اداری مملکت با توجه به این که اهالی در اداره امور محلی خود بیشتر‌شرکت داشته باشند.
۵ - تنظیم برنامه‌های چندساله در امور مربوط به کشاورزی و صنعتی و بازرگانی و بهداشت و فرهنگ و تقدیم آن به مجلس شورای ملی.
۶ - تجدید نظر در وضع مأمورین دولت و تأمین زندگانی آبرومند آنها تا بتوانند با کمال فراغت خاطر انجام وظیفه نمایند با تشویق کامل خدمتگزاران صدیق و‌درستکار و تعقیب و مجازات آنهایی که از مقام خود بر ضرر دولت و ملت سوء استفاده می‌نمایند.
۷ - استفاده کامل از جوانان تحصیلکرده که شایستگی و علمی و عملی و اخلاقی آنها در اموری که بر عهده داشتند به امتحان رسیده است.

/ 0 نظر / 25 بازدید