نخستین بودجه تفصیلی کشور ایران

 
نخستین بودجه تفصیلی کشور ایران 
دراواسط دهه ی 1310 بودجه کشور طی یک ماده واحده به مجلس می رفت و به صورت یک دوازدهم - یک دوازدهم توسط وزارت دارائی مدیریت می شد .
نخستین لایحه بودجه تفصیلی ایران درسال 1308 شمسی برای سال 1309 تهیه و تدوین شد ، در اسفند 1308 به  مجلس شورای ملی ارائه شد و به دلیل منطق و شفافیت خود نسبتا" به سرعت به تصویب رسید .این بودجه در نوع خود به این دلیل ممتاز بود که تقریبا" تمام معیار ها و قواعد بودجه نویسی علمی جهانی آن روز در آن رعایت شد ه بود :
تمام مداخل مملکت در بودجه منظور گردید
تمام مخارج مملکت در بودجه منظور گردید 
عملیات اجرائی طابق النعل بالنعل مطابق بودجه پیش رفت ؛ حتی در مواردی با هزینه ی کمتر از آنچه که پیش بینی شده بود به نفع عموم مردم .
به علاوه ، « بودجه بدون درآمد نفت » بود ؛ یعنی عواید نفت جنوب به حساب  «ذخیره مملکتی » میرفت .
این بود که کنترل تقریبا" کامل برتمام درآمدهاو هزینه های کشور وجود داشت و باصطلاح « مملکت دارای حساب و کتاب بود » ، و کوچکترین انحرانی در امور مالی که « بیت المال » هم خوانده می شد ، آشکار می گردید ...
این جریان تاسال 1320 ادامه داشته است تا آنکه در آن زمان به قرار ی که آمده است انگلیسی ها توقع داشته اند که علاوه بر برداشت بدون پرداخت از منابع نفت خام ایران از« ذخیره مملکتی » ایران نیز استفاده کنند ، و از این به بعد به منظور استفاده ی خود با نفوذ در رژیم ایران ( محمد رضا ) ترتیب بودجه را به هم زده به همان صورت  سابق و حتی بی حساب و کتاب تر از آن بازهم به حالت غیر علمی ، سلیقه ای ، یک دوازدهم و ...باز گردانده اند ...  
/ 0 نظر / 26 بازدید