آمایش سرزمین - بهره وری از سرزمین - محیط زیست ایران ... تا 1343

از دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور تا ... زنگنه مدیرعامل سازمان برنامه در آن روزها ...

 

بهره ور سازی سرزمین

بهره وری سرزمین

آمایش سرزمین

ساماندهی سرزمین و حفاظت از محیط زیست

 

چنانچه از مطالعات ما بر می آید قبل از دهه 1350 ، اصطلاحات آمایش سرزمین ، و حتی حفظ محیط زیست به تعبیر امروزی آن ، یا وجود نداشته اند و یا آنکه بسیار به ندرت به کار رفته اند . حال آنکه توجٌه به آنچه که بهره وریاز سرزمین خوانده می شود ، بدون کاربرد این اصطلاح از همان زمان مطالعات برنامه ریزی در ایران وجود داشته است و فصول اوٌلین برنامه عمرانی ایران (1334 – 1328 ) به خوبی این امر را نشان می دهد :

فصل اوٌل – کشاورزی

فصل دوٌم – راههای شوسه و راه آهن و بنادر و فرودگاهها

فصل سوٌم - صنایع و معادن

فصل چهارم – نفت

فصل پنجم – پست و تلگراف و تلفن

فصل ششم – اصلاحات اجتماعی و شهری

نه تنها پنج فصل اوٌل ، بلکه حتی فصل ششم این برنامه که توسط غربی ها تهیٌه و مدیریت اجرائی می شد مربوط به بهره وری از سرزمین و به خصوص آمایش سرزمین است .

توسعه اقتصادی ( مبتنی بر کشاورزی و صنعتی سازی ) – ارتباطات جمعی و حمل و نقل ، و اصلاحات اجتماعی و شهری ، به ویژه در چارچوب بوم و مسکن ، محور های اصلی ساماندهی یا آمایش سرزمین را تشکیل می دهند ؛ و نفت در تمام امور مربوطه در ایران نقشی اساسی ایفا می کند .

فصول برنامه دوٌم ( 1335-1341 ) نیز چندان تفاوتی محتوائی بابرنامه اوٌل نمی یابند :

1 – کشاورزی

2 - ارتباطات و مخابرات

3 – صنایع و معادن

4 – امور اجتماعی

طی برنامه دوٌم عمرانی ملٌی گرائی ، درونگرائی و درونجوشی که به خصوص در قیام سال 1330 ظاهر شد عزم برنامه ریزی و برنامه گزاری در سرزمین ایران توسط خود ایرانیان را تقویت کرد و بنابر این در سازمان برنامه ، موسسه مطالعات و تحقیفات اجتماعی دانشگاه تهران ، و... شروع به تهیٌه تدارکات آن ، به ویژه نرم افزارهائی آموزشی و پژوهشی نمودند که بیشتر در ترجمه منابع خارجی ظاهر می شدند ؛ مثلا" در موسسه مزبور که بار اساسی تحقیقات اقتصادی – اجتماعی در ایران را بر دوش می کشید و در واقع زیربنای فکری سازمان برنامه ، و از آنجا نیز تصمیمگیران عالیرتبه کشور را فراهم می ساخت :

-          کشورهای توسعه نیافته . ار ایولاکست . 1340

-          جمعیٌت شناسی از محمد علی جمشید بهنام . 1341

-          انسان گرسنه از دوکاسترو . 1341

-          بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران .1343

-          اصول برنامه ریزی رشد اقتصادی . 1343

-          نشر اندیشه ها و روشهای نو در روستا . 1344

-          روشهای توسعه اقتصادی . 1344

-          مسائل کشورهای آسیائی و آفریقائی . 1345

-         برنامه ریزی در پنج کشور اروپای غربی .1346 کتابهائی در باره مردم شناسی و جغرافیا به منظور شناخت بهتر مردم ایران و تصحیح و ارتقاء و ضع زندگی آنان .

/ 1 نظر / 12 بازدید
محمد مرادپور

سلام پستی به مناسبت روز جهانی محیط زیست آماده کردم،خوشحال میشم نظر شما رو بدونم. پیشاپیش از حضورتون تشکر می کنم[گل]