تاسیس وتحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)در ایران(13)

برنامه دولت (برنامه اقتصادی - اجتماعی فرهنگی کشور )
به روایت تاریخ با خروج رضا خان « قلدر » از ایران ، امنیت و نظم نسبی نیز از ایران رخت بربسته است ؛ که شاید بلبشو یا « لسه - فر » نیز حاصل آن عدم امنیت و گسستگی نظم اجتماعی بوده است که با توجه به فقر و فاقه روز افزون مردم ( در مقابل ثروت اندوزی معدودی از بازاریان که همیشه بزرگترین فراریان مالیاتی و مروج قاچاق نیز بوده اند ) ، کاهش درآمد مالیاتی دولت ، و ... قدرت و مکنت و فرصتی برای دولت ها باقی نمی نهاده است که قادر به برنامه ریزی ، به طریق باصطلاح علمی و « جامع » ، برای آینده باشند ؛ و حتی چون قادر به حفظ امنیت و حداقل معیشت روزمره نبوده اندغالبا" پس از چندماه استعفا می داده اند و در کشوری تا به این حد فاقد امنیت ، توانائی مالی و عدم ثبات به فرض تهیه برنامه جامع نیز قابل اجرا نبوده است .
به علاوه ، بنا به شواهد و قرائن موجود ، که صرفنظر از آنها در باز شناسی تصمیمگیری ها و سیاستگذاری های آن زمان اجتناب ناپذیر است ، در تغییر و تبدیل دولت ها موافقت ضمنی روس و انگلیس نیز از شرایط بوده است و از اینجاست که اکثر قریب به اتفاق نحست وزیران و برنامه های آنان را را انگلوفیل یا روسگرا می دانسته اند ( نگاه کنید به بند نخست برنامه دولت فروغی که در پی می آید ) .
پس از خروج رضا شاه فرزندش چندان قدرتی نداشته است و محمدعلی فروغی ( انگلوفیل ) آخرین نخست وزیر رضا شاه و نخستین نخست وزیر محمد رضا شاه دربرابر مصائب حاصل از جنگ و اشغال ایران به عنوان یک کشور شکست خورده و اشغال شده که میتوانسته است برای همیشه تحت تصرف فاتحان درآید ، چندان جائی برای برنامه ریزی اقتصادی  نمی دیده است ؛ امٌا طبق معمول در آغاز سلطنت محمد رضا شاه  برنامه ئی را « با اندکی تصرف و اضافات » نسبت به برنامه نخست وزیری خود در پایان سلطنت رضا شاه  ارائه داشته است که در تاریخ 23 آذر 1320 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

/ 0 نظر / 27 بازدید