آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران - 31

 31 – مدیریت اقتصاد گرا و وابسته ( توجًه به ایران در جهان ) – اگردرحوالی سالهای 1330 انشعاباتی ، به درست یا غلط تحت عنوان احزا ب بین مردم ایران پدیدار شده بود در حوالی1340 که به تدریج محمد رضا پهلوی قدرت می یافت ، انشعاباتی در درون نظام ظاهر می شد که مجموعا" می توان آنها را به دوبخش اساسی تقسیم کرد :

1 – گروهی که در هرحال در پی رشد و توسعه کشور و سرافرازی آن در جهان می نمودند ؛ و به این لحاظ بیشتر خود را طرفدار برنامه ، به ویژه برنامه های عمرانی و اقتصادی نشان می دادند ؛ و شخص محمد رضا پهلوی ،که تحصیلاتی اروپائی ، و مشاورانی تحصیلکرده داشت ظاهرا" به این گروه توجٌه بیشتری نشان می داد .

توجٌه بیش از پیش سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای جهانی به توسعه کشور های عقب مانده ، به خصوص به عنوان تضمینی برای صلح جهانی ، روی کار آمدن کندی در آمریکا و به طور کلٌی دموکرات های آمریکائی که در هر حال خود را طرفدار توسعه جهان سوٌم نشان می دادند ، و.... آنچه که « انقلاب سفید » ! خوانده شد بر قدرت این گروه می افزود . این گروه مجموعا" معتقد بودند که :

فئودال ها ( که بسیاری از آنان نماینده مجلس شورای ملٌی ، وزیر و... به طور کلٌی در راس امور بودند ... ) باید تضعیف شوند ؛ و کشاورزان رهائی یابند ( و از اینجا بود که اصلاحات ارضی ایران گرچه تاحدودی توسط اعضاء و عوامل حزب توده – وابسته به اتحاد شوروی - صورت گرفت ، امٌا در واقع تحت حمایت آمریکا بود ) .

ایران باید شهر نشین تر و به ویژه صنعتی شود ؛ و از اینجا بود که کمک های دولت بیشتر به سوی صنایع سرازیر می شد ؛ و مهاجرت های بزرگ به سوی تهران و اصفهان و تبریز و.... صورت گرفت .

به منظور رشد اقتصادی هرچه بیشتر ، زیر بناهای سالم فراهم آید ؛ سدٌ سازی ها و ایجاد یا گسترش راهها ی اسفالته و راه آهن و....که بعد ها در بحث آمایش سرزمینی که به زعم نظام سابق می خواست صورت بگیرد ( و باز بیشتر متکی بر رشد اقتصادی و نه استقرار عدالت اجتماعی بود ) بیشتر مورد توجٌه قرار گرفتند .

توسعه روابط خارجی به منظور صنعتی کردن و عمران کشور ، به خصوص که هنوز نیروهای متخصص به حدٌ کافی وجود نداشتند .

توسعه دانشگاهها با اتکاء بر کیفیٌت تا نیروهای متخصص به حدٌ کافی در داخل کشور تربیت شوند به خصوص که دانشجویان اعزام به خارج از کشور غالبا" در مقابل نظام شاه قرار می گرفتند .

تضمین حکومتی که در معرض تهدید فئودال های تضعیف شده ، دانشجویان غربگرا ( چون برخی هم شرقگرا بودند ) ، و به خصوص مقامات رسمی و غیر رسمی محلٌی قرار داشت که همیشه و هر آن احتمال تهییج مردم برعلیه حکومت از سوی آنان می رفت ؛ توسط آمریکا ، که نهایتا" وابستگی به آن کشور را در پی داشت .

ارضاء برخی دیگر از قدرت های بزرگ ( چون اتحاد شوروی – آلمان غربی _ فرانسه ) با مشارکت دادن آنان در طرح های عمرانی و اقتصادی کشور ، و نیز همزیستی مسالمت آمیز با قدرت های منطقه ای مثل مصر و عربستان و ... که نهایتا" با پرداخت هائی به مصر و ف...تحقق می یافت .

...

گروه اوٌل بیشتر رو به عمران ، اقتصاد ، افزایش رتبه توسعه کشور در سطح جهان و مجموعا" رو به خارج داشته از استقرار عدالت در داخل توسط نظام های تامین اجتماعی و به خصوص آمایش سرزمین در جهت نولید اشتغال در مناطق و مسکن و خدمات عمرانی – اجتماعی تا حدودی غافل مانده بود .

 و امٌا گروه دوٌم :    

/ 1 نظر / 27 بازدید
حسن

استاد باعرض سلام پایان نامه بنده باعنوان الگوی بهینه آمایش سرزمینی شهرهای مرزی بانرم افزار gis بارویکرد پدافند غیرعامل نمونه مورد واکاوی شهراردبیل است اگراطلاعات یا فایلی دراین خصوص دارید راهنمایی بفرمایید باتشکر