تاسیس و تحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)در ایران(15)

 

برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی دولت علی سهیلی

(18 / 12 / 1320 *15 / 1321 )
مصوب مجلس شورای ملی
۱ - در سیاست خارجی با رعایت کامل مصالح کشور اجرای قراردادهای جاری و مخصوصاً همکاری نزدیک با دولتهایی که منافع ایران با منافع آنها‌ارتباط کامل دارد.
۲ - اصلاح و رفع نقصهای قوانین دادگستری برای تکمیل امنیت قضایی و نیز تجدید نظر در قوانین دیگری که با مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد.
۳ - اصلاح و تقویت سازمان ارتش و قوای تأمینیه کشور.
۴ - اهتمام مخصوص در تأمین خواربار لازم برای کشور.
۵ - اصلاحات در امور اقتصادی و مالی کشور و جرح و تعدیل مالیاتها و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری و توازن بودجه کشور و تجدید نظر در‌مقررات بازرگانی.
۶ - توجه مخصوص به پیشرفت کار کشاورزی و بهبود زندگی کشاورزان و توسعه امور آبیاری - منع تدریجی کشت و استعمال تریاک - تجدید نظر در‌قوانین عمران و اجرای برنامه کشاورزی.
۷ - مراقبت کامل در بهبود صنایع کشور با تمایل به این که کارخانه‌ها با سرمایه‌های غیر دولتی اداره شود و همچنین اهتمام در بهبود زندگانی کارگران.
۸ - اصلاح قانون تقسیمات کشوری و توجه به این که اهالی در اداره امور محلی خود بیشتر شرکت داشته باشند.
۹ - تکمیل و ترقی تأسیسات فرهنگی و اهتمام در اصلاح اخلاق عمومی.
۱۰ - توسعه سازمان بهداری و توجه مخصوص به بهداشت عمومی.
 علاه بر آنکه این برنامه حتی به صورت بخشی - وزارتخانه ای تنظیم نشده است و کاملا" فرمالیته و تشریفاتی به نظر می رسد ، علی سهیلی ، باصطلاح دست پرورده محمد علی تقی زاده و بنابراین انگلوفیل  که عضو حزب « پیشرفت »  بوده است نیز چندان در پست نخست وزیری دوام نیاورده است ؛ و جای خود را به احمد قوام سپرده است .

/ 0 نظر / 28 بازدید