آمایش تاسیسات شهری - برنامه - دولت

 

به سوی تاسسات شهری برنامه ریزی شده دولتی

حوالی سال 1346 که مونوگرافی شهریزد نوشته شد ، اصل آبادانی یا عمران کشور ایران ، بدون توجٌه به فلسفه آمایش سرزمین که جبران عقب ماندگی های ناحیه ای ، رعایت توازن منطقه ای در توسعه و رفاه و استقرار عدالت اجتماعی باشد ، دولتمردان ایرانی ، لابد تحت تاثیر قدرت های خارجی ، با یک اقتصاد گرائی تام و تمام و تحت تاثیر موفقیٌت های مکتب اقتصاد فضائی آمریکا ، نیو دیل ، و به خصوص طرح عمران درٌه تنسی در آن کشور ، متوجٌه سیستم های ارتباطی ،یعنی مخابرات و به خصوص راهها ، بود : راهها و مخابرات حدود جهل در صد از اعتبارات کشور را به خود اختصاص داده بودند . حدود سی و پنج درصد هم به کشاورزی و آبیاری و به خصوص طرح های بزرگ سد سازی اختصاص یافته بود و تاسیسات عمومی شهری و روستایی شاید بیش از ده درصد از اعتبارات عمرانی ایران را در اختیار نداشتند .

آمایشدان ، که مشغول به تهیٌه مونوگرافی شهر یزد بود قاعدتا" چندان در جریان طرح های بزرگ عمرانی کشور ، چون راه سازی ها و سدسازی ها ، نبود مگر در مسافرتی که در سال ا345 یا 1346 ؟ توسط « کانون دانشجویان » که عملا" وابسته به سفارت آمریکا بود ،با گروهی از دانشجویان دانشکده فنٌی ، زمین شناسی دانشکده علوم ، اقتصاد دانشکده حقوق ، و...به منظور بازدید از سدٌ سفید رود بعمل آورد و در پاسخ به وی که پرسید حال این آب زیر سدٌ به کجا می رود معرٌف سدٌ گفت : خوب میرود تا بعدا" انشاء الله اگر کشاورزان نیاز داشتند از آن استفاده کنند .

آنچه بیشتر در سالهای 1345 – 1347 مورد مطالعه آمایشدان ( ضمنا" ناشر جزوات درسی برنامه ریزی و اقتصاد در رشته ی علوم اجتماعی ) بود مواردی بودند که در برنامه ها تحت عنوان « امور اجتماعی » قرار داشتند و به سه بخس شهرسازی – بهداشت و فرهنگ تقسیم می شدند ؛ و اتفاقا" از سبب های اصلی جریان عمران ، اقتصاد و نهایتا" جامعه و فرهنگ ایران گردیدند .

تاسیسات شهری :

آب تصفیه شده – برق شهری – اسفالت خیابانها – و گاه پل – سیل بند . فاضلاب

دو عکس ازخیابان ولیعصر، 40سال پیش!

خیابان ولی عصر در 1336

یکی از خیابانهای یزد

تاسیسات فرهنگی :

دبستان – دبیرستان – دانشسرا – دانشکده – کتابخانه

تاسیسات بهداشتی :

حمٌام – غسالخانه – بیمارستان – درمانگاه – و ادارات ریشه کنی مالاریا که بیماری مزبور حدود سه چهارم از مردم ایران ، به ویژه در روستاها و مناطق محروم تر را رنج می داد ، و امروز مصداقی برای مکانیابی فعالیٌت های خدماتی توسعه و رفاه اجتماعی ، و در عین حال در خدمت تشکیل و توسعه سرمایه اجتماعی ؛ و از آنجا رشد و توسعه اقتصادی است . این مبارزه برعلیه بیماریهائی دیگر نیز صورت می گرفت ، به خصوص سفلیس – سوزاک – سیاه سرفه – کزاز – دیفتری – سل – تراخم – و...

 ریشه کنی مالاریا

از همانجا بود که زیربناهای اداری عمران ، و بعدا" آمایش یا ساماندهی سرزمین تاسیس یا تقویت شدند که از آنجمله اند سازمان نقشه برداری و « انستیتو آمار دانشگاه تهران » .   

/ 0 نظر / 34 بازدید