تاسیس وتحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه وبودجه(و نظارت) در ایران(27)

 

دکتر علی امینی نخستین رئیس یک تشکیلات برنامه ای و پایه گذار برنامه ریزی در ایران

برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ایران در زمان دولت احمد قوام (2)
( 8 / 11 / 1324 * 27 / 9 / 1326 )


کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی


چنانکه از اسناد موجود بر می آید  پس از تشکیل جلسه شورای اقتصاد در هشتم یا بعداز ظهر نهم  فروردین 1325 ، به دستور و ریاست احمد قوام ، و انتخاب دکتر علی امینی از وزارت دارائی به عنوان دبیر کلٌ آن ، از سوی همان نخست وزیر دستور به تشکیل هرچه سریع تر کمیسیون اقتصادی داده شده است که کمیسیون مزبور  منجر به تشکیل هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور ، به انتخاب و ریاست عالیه وزیر دارائی ( در آن زمان ، عبدالحسین هژیر ) و باز دبیر کلی دکتر علی امینی گردیده است .
اعضاء هیئت : وزیر دارائی - دبیرکل - دکتر ضیاء الدین ابو الضیاء - دکتر علی اصغر خشایار - دکتر عبد المجید زنگنه - دکتر کریم سنجابی - سیدجلال شادمان - دکتر حسن صفوی - دکتر غلامرضا کیان - دکتر علی اکبر مدنی - منوچهر نیک پی .
هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور به هرترتیب و بنا به امکانات و مقتضیات آن زمان ضمن گزارشی که در پایان خرداد 1325از وزارت دارائی به نخست وزیر ارائه شده است ؛ آورده است : « هیئت تهیه برنامه موفق شده است در ظرف مدتی کم تر از سه ماه برنامه های اصلاحی و عمرانی نسبتا" جامعی برای امور مربوط به یازده وزارتخانه و پنج اداره کل و سه بانگ و دوبنگاه دولتی تهیه و تنظیم نماید . » (1)
(1) تاریخچه تنظیم برنامه هفت ساله عمران و آبادی ایران ، 1327 . صص 18 - 19 .

/ 0 نظر / 27 بازدید