ساماندهی اسلامی مسکن در ایران - 5

قلمرو مطالعه

قلمرو چنین مطالعاتی «اقتصاد در خدمت جامعه»[xxii] یا همسان اقتصاد اجتماعی Social Economics به منظور چگونگی تهیّه و تأمین مسکن مناسب، بهره‌مند از کالبد و خدمات شهری لازمه‌ی آن، تحت عنوان سرمایه‌های اجتماعیSocial Capitalsلازم برای شهر و روستا و نهایتاً وارد کردن تغییرات اجتماعی و اقتصادی در این بخش کالبدی شهر و روستا، از راه برنامه‌ریزی هماهنگ و واحد مسکن به عنوان یکی از اصول اجتناب‌ناپذیر مهندسی اجتماعی Social Engineering است که امروزه فقدان آن نه تنها امر سیاستگذاری[xxiii] و قانونگذاری در بخش مسکن، بلکه سایر بخش‌های سرمایه‌ای ـ زیربنایی کشور را نیز رنج می‌دهد.

امّا در عین حال حرمت نهادن به تمام اصول و مبانی سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و احترازی تام و تمام از آن چیزی است که «دولت محوری» و به خصوص «اقتصاد دولتی» خوانده شده است.

 

1. Guillard, Jean Paul pierre (1971). Rapport sur la planification du developpement social en Iran.

- Havel, J. E (1974). Habitat et Logement. Paris. P.U.F P.P 9 , 29

2. نگاه کنید به طبقه‌بندی‌های معتبر علمی جهان؛ از جمله طبقه‌بندی علمی L.C

3. Sauvet thomas. Dictionnaire Economiyue et social (1975) ge ed. Les Editions ouvrieres. Paris.

4. هیور، اوئن (379) مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک)... ترجمه مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی. غلامرضا معمارزاده. تهران. مروارید.

5. ریاست جمهوری. معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (تابستان 1380): مجموعه وظایف و اختیارات وزیر مسکن و شهرسازی.

6. ریاست جمهوری. اداره کل قوانین و مقررات کشور (1376) مجموعه وظایف و اختیارات دولت. تهران:

7. Sauvet , thomas. Op. cit

8. The New Palgrave a dictiamany of economics. (1998) Social acc o unting and …..

Dasgupta, partha and Ismail Serageldin. (2000). Social Capital. a …

9. قوه قضاییه (1383) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران. مرکز مطبوعات و انتشارات

10. عمید زنجانی، عباسعلی (1363). مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جامعه کنونی ایران و انقلاب اسلامی). تهران. جهاد دانشگاهی. ص 250-249

11. قوه قضاییه. همان. سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی. بند 15

12. قوه قضایی. همان. سند چشم انداز... همان. بند 41

13. مرکز آمار ایران (دی 1385). سالنامه آماری کشور ـ 1384. تهران. انتشارات مرکز آمار ایران.

14. عمید زنجانی. عباسعلی. همان. ص 250.

15. صدر، محمد باقر. (بی‌تا). اقتصاد ما: بررسی‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلامی. ترجمه ع. اسپهبدی. تهران. انتشارات اسلامی. ص 290.

16. عمید زنجانی. عباسعلی. همان. ص 250.

17. صدر، محمدباقر. همان. ص 274-273.

18. کالبرایت، جان کنت (1371). ماهیت فقر عمومی. ترجمه دکتر سید محمد حسین عادلی. تهران. انتشارات اطلاعات.

19. رضاییان، علی. (1382). مسأله‌یابی و بازرسی در مدیریت. در مجلّه توسعه مدیریت. شماره 49. اردیبهشت 1382.

20. کنیگ، ساموئل (1353). جامعه‌شناسی. ترجمه مشفق همدانی. چاپ پنجم. تهران. امیرکبیر.

21. عمید زنجانی. عباسعلی. همان. ص 250.

22. فرهنگ، منوچهر (1384). فرهنگ علوم اقتصادی. چاپ نهم. تهران. نشر آسیم.

23. Baldock, John, and… (1999) Social policy. New york. Oxford university Press

 

/ 0 نظر / 34 بازدید