تاسیس وتحول سازمانهای(مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)درایران(24)

به نظر می رسد که با حضور مرتضی بیات ، ابراهیم حکیمی ، و احمد قوام ، دولت ایران به سوی دولت های مستقل تر حرکت می کرده است .
دولت بیات پس از استیضاح 28 آبان 1324 با کمبود یکی - دورای اعتماد ساقط شده است ؛ و پس از آن دولت حکیمی ، فرانکو فیل ؟ ، درمعرفی هیئت دولت و برنامه خود در 13 خرداد 1324 با ارائه ی برنامه ای مشتمل بر رهائی از سلطه ی انگلیس - روسیه و آمریکا به منظور « استقلال کامل دولت ایران » فقط 25 رای از 95 رای حضٌار مجلس آنگلوفیل را کسب کرده است .
چنین که بر می آید حتی تشکیل این دولت در آن زمان منوط به موافقت ابر قدرت ها ، لابد درارتباط با اعطای امتیاز اکتشافات نفتی ، بوده است که در دولت محسن صدر نام عباسقلی گلشائیان در این باره خودنمائی می کند .
 ( هیأت وزیران نامبرده بالا در جلسه ۲۶ تیر ماه ۲۴ به مجلس شورای ملی معرفی شده و در تاریخ پنجم مهر ۲۴ رأی اعتماد داده شده‌است ).

برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی دولت محسن صدر

( مصوب ۵ / 7 / 1324 */ 8 / 1324


 برنامه


‌چون باید روشی که دولت برای اداره امور کشور دارد به صورت برنامه تنظیم و تقدیم شود اصول و رئوس اقداماتی را که مصمم به اجرای کامل آن‌می‌باشد در ضمن ۱۱ ماده به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.
‌بدیهی است که اجرای این برنامه با پشتیبانی نمایندگان محترم متناسب با فرصتی که در اختیار دولت باشد و برای آن که خاطر نمایندگان محترم نیز از‌جریان عمل دولت مستحضر گردد تصمیم بر این است که در هر چندی یک بار گزارشی از پیشرفتهای حاصله به عرض مجلس شورای ملی برسد.
۱) حفظ و تحکیم مناسبات حسنه بین کشور ایران و کشورهای دول متفق و سایر دولتهای دوست همیشه هدف اصلی دولت ایران بوده و دولت این‌جانب نیز از وظایف مهمه و اولیه خود می‌داند که تمام مساعی خود را برای تشیید و تأیید آن به کار برد - رویه دولت این جانب برای رسیدن به این‌مقصود صمیمانه و صادقانه است و نسبت به هر یک از متفقین بزرگ ما یکسان و صرفاً بر اساس استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران و احترام متقابل‌طبق مقررات پیمان سه‌گانه و منشور آتلانتیک و اعلامیه تهران انجام خواهد گرفت.
۲) مطالعه در امور اقتصادی به منظور اتخاذ و استقرار اصول و تشکیلاتی که متناسب با مقتضیات و مصالح کشور و رفاه عامه باشد.
۳) تجدید نظر در قانون مالیات بر درآمد و بعضی از مالیاتهای دیگر و تأمین توازن بودجه.
۴) استقرار کامل امنیت در تمام شئون کشور به وسیله اجرای قطعی قوانین و اصلاح و تقویت سازمانهای مسئول.
۵) تهیه کار برای بیکاران به وسیله تشویق شرکتهای خصوصی و فراهم ساختن وسیله استفاده از سرمایه‌های کوچک و اقدام به کارهای عام‌المنفعه مانند‌امتداد راههای آهن و آسفالت نمودن شاهراهها و آبیاری.
۶) بهبود وضع کارگران و کشاورزان بر طبق قوانین مخصوصی که از مجلس شورای ملی خواهد گذشت.
۷) بهبود وضع کارمندان دولت و تجدید نظر در قوانین استخدامی.
۸) اجرای سازمان جدید وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و تنظیم برنامه چندساله برای اصلاح بهداشت کشور.
۹) تعقیب مطالعه و اصلاح برنامه‌های تحصیلی - تسریع در اجرای قانون تعلیمات اجباری و اقدام در تأسیس دانشسراها در نقاط مختلف کشور.
۱۰) تجدید نظر در قانون انتخابات.
۱۱) تهیه برنامه چندساله برای توسعه و ترقی کشاورزی و صنعتی در همه نقاط کشور و تقدیم لوایح مربوط به مجلس شورای ملی.
‌این برنامه به شرح بالا در جلسات متعدد طرح و در جلسه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار نسبت به کابینه آقای صدر به اکثریت ۷۰ رأی‌از ۱۱۴ نفر عده حاضر مجلس شورای ملی رأی اعتماد داده است.

/ 0 نظر / 24 بازدید