آمایش سرزمین ده ها سال است که در ایران جدٌی گرفته نمی شود

سلام به خوانندگان بسیار عزیز

آمایش سرزمین در دولت قبلی عملا" مورد بسیار کم اعتنائی قرار گرفت و نهایتا" هم محمود احمدی نژاد ادٌعا کرد که آمایش سرزمین انجام داده است ! .

قبل از وی هم مطالعات آمایشی شاید به هرکاری می آمد به جز ساماندهی کشور .

به شخصه حتی دوصفحه مطالعه و مقاله علمی ، معتبر و مورد استفاده حقیقی به زبان فارسی از کسی ندیده ام و نخوانده ام .

به چه امیدی میبایست به این سایت بپردازیم ؟! تا اینکه دولت روحانی با « امید » آمد و « تدبیر » که با خود گفتیم لابد یکی از تدابیر هم رویکرد به آمایش سرزمین ایران است ؛ به ویژه که روحانی از دستپاکی ، تخصص گرائی و توسعه داد سخن می داد .

نزدیک به شش ماه از عمر این دولت هم گذشت و هنوز هم ....

/ 0 نظر / 25 بازدید