تاسیسو تحول سازمان های جدید ... (6)

 

یکی از استادان سابق دانشگاه آزاد اسلامی و از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه ، دکتر حسین عظیمی ، نوشته است « ... به حدی که ما اطلاع داریم برنامه مطرح شده آقای زاهدی هیچ گاه به صورت رسمی مورد توجه مقامات کشور قرار نگرفت و در شورای اقتصاد نیز مطرح نشد » (1) چنین امری در نظام اداری دیکتاتوری - خان به خانی ایران کاملا" طبیعی است که زحمات متخصصان دلسوز کشور در مجامع رسمی مطرح نشود تا مبادا جای سیاسیون را به خود اختصاص دهند . امٌا در سال 1351 یکی از کارمندان عالیمنصب سازمان برنامه که از نزدیکان ابو الحسن ابتهاج بوده است تعریف می کرد که ابتهاج از دوستان زاهدی بود ، و شخص ابوالحسن ابتهاج ، که غالبا" نویسندگان و منابع انگلوفیل وی را بنیانگذار اصلی برنامه ریزی اقتصادی در ایران معرفی می کنند ،  از برنامه و افکار برنامه ای ناشی از فرهنگ برنامه ریزی دموکراتیک ، ارشادی و عدالت طلبانه ی فرانسه چه توسط مهندس علی زاهدی (2) و چه بعدا" در زمانی که سفیر ایران در فرانسه بوده است ( 1329 - 1331 ) بسیار تاثیر پذیرفته است ؛ امٌا در امور سیاسی بلاشک تحت تاثیر روشهائی انگلیسی بوده است . عبد المجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه (1351 - 1356 ) ، آمریکوفیل ، که بسیار بسیار بیش از تخصص به « سیاسیکاری » اعتقلد داشت نوشته است :
« ابتهاج در بانک شاهنشاهی ایران ، یعنی بانک انگلیسیها کارش راشروع کرد و از اول با انکلیسی ها کارکرد... بعد هم که سفیر ایران در فرانسه شد ... و طبق روش مدرن و دنیای غرب عمل می کرد . لذا خودش یک ساخته شده و شکل یافته تمدن غربی بود . » (3) .
تا آنکه نوبت به دخالت احمد متین دفتری آلمانو فیل ، نخست وزیر رضا خان در سال 1318 و اوج نفوذ آلمانها در ایران ، رسید ...
(1) عظیمی ، حسین (1377) . از برنامه چه می خواستیم ، به چه رسیدیم ؟ . ایران فردا . ویژه نامه نیم قرن برنامه . سال هفتم . شماره 50 .
(2) . زاهدی ، علی .(1342) لزوم پروگرام صنعتی ، صنایع ایران بعد از جنگ چند موضوع مهم راجع به برنامه هفت ساله . تهران .
(3) برنامه ریزی عمرانی و تصمیم گیری سیاسی ( 1999 / 1378 ) . ویراستار : غلامرضا افخمی . امریکا : بنیاد مطالعات ایران .   

/ 0 نظر / 31 بازدید