بودجه سال 1306 شمسی در ایران

دخل و خرج مملکت ( بودجه کشور ) در سال 1306
بودجه سال 1306
در آمد : بیست و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزارتومان
خرج : بیست و سه میلیون و پانصد و نود و پنج هزار تومان
مباحث بودجه که در یک ماده واحده ارائه شده بود در مجلس شورای ملی نیز به رویا روئی روحانیت با مدرنیزاسیون رضا خانی کشیده شده بود ؛ مثلا" معتضد الاسلام استرابادی به شدٌت با تخصیص ششصد تومان اعانه به مدرسه موسیقی مخالف بود و روحانیانی چون مدرس و... نیز از وی حمایت می کردند . مرحوم مدرس اصولا" با روش علمی بودجه نویسی جهانی مخالف بود که چرا بودجه در مادٌه واحده آمده است ، یک کاسه است ... و معتقد بود که بودجه وزارت جنگ باید جداگانه باشد ؛ و آنهم بیشتر میبایست متمرکز به نیروی هوائی باشد ...
نرخ برخیازاجناس دربهمن 1308 ( ( باافزایش قیمت های چشمگیر در 1307 )
هیزم خرواری 25 قران . ذغال جنگلی یک من یک قران . خاکه جنگلی یک خروار 8 تومان . ماست قالبی تقار 3منی پنج قران و ده شاهی . پنیر یک من 28 الی 32 قران . کره مازندرانی چهار من 72 قران . کره قالبی چرخی دو سیر و نیم 2 قران و پنج شاهی. روغن اعلاء . درب دکاکین یک من 19 قران ، سیری ده شاهی . برنج سفیدکردههرچارک یک قران الی یک قران و یکصد دینار . برنج تنکابن خرواری 36 تومان الی 42 تومان . عدس قرمزچارکی هفت شاهی . لوبیای چشم بلبلی چارکی سه عباسی . لوبیا قرمز هفتصد دینار. لوبیای مرمری3 عباسی . لپه قزوینی چارکی نهصد دینار . نخود قزوینی چارکی هفتصد دینار . ماش چمنی چارکی دو عباسی ( نرخ های اخیر در میدان ارزان ترمعین شده بود ) .
زمین وسط شهر تهران هرمتر 10 تا 15 ریال .

/ 0 نظر / 28 بازدید