ساماندهی ( آمایش) سرزمین amenagement du territoire

بیشتر تاریخی و از آمایش سنٌتی ایران است : نوشتار ، یا چکیده نوشتار تجربی ( نا آگاهانه ) آمایشدان (علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi ) از سال 1336 ؛ و نوشتار یا چکیده نوشتار علمی ( آگاهانه ) وی از سال 1360 تا به امروز

تاسیس و تحول سازمانهای مدیریت (برنامه و یودجه ) و نظارت در ایران(31)

  پیشگامان برنامه ریزی و سازماندهی در ایران ؟ برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ایران در زمان دولت احمد قوام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

تاسیس و تحول سازمانهای(برنامه وبودجه)مدیریت(ونظارت) در ایران(29)

برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ایران در زمان دولت احمد قوام (4) مهندس احمد زیرک زاده تاریخ معاصر ایران نشان می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 87 بازدید

تاسیس و تحول سازمانهای(مدیریت)برنامه و بودجه( و نظارت ) در ایران(28)

   علی امینی نخستین مس‍ول رسمی برنامه ریزی و تشکیلات اداری آن در ایران هیئت عالی برنامه برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 162 بازدید
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
29 پست
شهریور 93
2 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
25 پست
شهریور 90
51 پست
استقراض
2 پست
تشیید
1 پست
انگلوفیل
3 پست
1320
2 پست
روزولت
1 پست
میلسپو
1 پست
1308
1 پست
جنگ_قدرت
1 پست
خانخانی
1 پست
عدم_تعهد
1 پست
عدم_تخصص
1 پست
تعهد
1 پست
آمار
1 پست
بودجه
1 پست
عمران
2 پست
نقش_دولت
4 پست
اشتغال
1 پست
مکان
1 پست
جغرافیا
1 پست
نوآوری
1 پست
نو_آوری
1 پست
فرهنگ
1 پست
هدف_:_رشد
1 پست
توسعه
1 پست
تغییر
1 پست
تحول
1 پست
منطقه
1 پست