ساماندهی ( آمایش) سرزمین amenagement du territoire

بیشتر تاریخی و از آمایش سنٌتی ایران است : نوشتار ، یا چکیده نوشتار تجربی ( نا آگاهانه ) آمایشدان (علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi ) از سال 1336 ؛ و نوشتار یا چکیده نوشتار علمی ( آگاهانه ) وی از سال 1360 تا به امروز

بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست